Δευτέρα, Φεβρουαρίου 20, 2017

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ 2Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αναλυτικά, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει στα χέρια του το Eurogroup, η κατάσταση µε τα prior actions έχει ως εξής:
Υιοθέτηση ενός Προϋπολογισµό για το 2017 για την επίτευξη στόχου για πρωτογενές έλλειµµα 1,75% του ΑΕΠ (έγινε).
 Θέσπιση νοµοθεσίας για τη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου οργανισµού εσόδων (έγινε).
 Υιοθέτηση νοµοθεσίας και µέτρων για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (υπό επαλήθευση το αν έχει εκτελεστεί αποτελεσµατικά).
 Υιοθέτηση νοµοθεσίας και διαρθρωτικών
µέτρων (π.χ. κεντρικές προµήθειες, χαµηλότερες τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων, προώθηση των γενόσηµων) για τον έλεγχο των δαπανών υγείας (εκκρεµεί).
Νοµοθέτηση του Εγγυηµένου Ελάχιστου Εισοδήµατος (έγινε).

 Θέσπιση νοµικού πλαισίου για ένα καθεστώς εξωδικαστικών συµβιβασµών (εκκρεµεί).
 Θέσπιση νοµοθεσίας για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, π.χ. εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, νοµική προστασία για τους υπαλλήλους που διαγράφουν τα χρέη (υπό επαλήθευση ορθής εφαρµογής).
Οριστικοποίηση των αλλαγών στη διακυβέρνηση των διοικητικών συµβουλίων των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών (εκκρεµεί).

Καθιέρωση και έναρξη λειτουργίας του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων HCAP (έγινε).
 Προώθηση µεγάλων έργων ιδιωτικοποιήσεων, π.χ. περιφερειακά αεροδρόµια, το λιµάνι του Πειραιά, το Αεροδρόµιο Αθηνών, Ελληνικό (εκκρεµεί).

 Ευθυγράµµιση του πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, τις συλλογικές απολύσεις και συνδικαλιστικής δράσης µε ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές µε βάση έκθεση ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα (εκκρεµεί)

Εφαρµογή των (+/- 230) συστάσεων του
ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισµού (εκκρεµεί).
Υιοθέτηση νοµοθεσίας για τη µεταρρύθµιση των επενδύσεων αδειών σε τρεις βασικούς τοµείς (έγινε).
Αρση των αδικαιολόγητων περιορισµών σε βασικά επαγγέλµατα, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανικών (εκκρεµεί).

 Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τη χρήση της γης και σε εθνικό επίπεδο, ίδρυση γραφείων κτηµατολογίου (εκκρεµεί).
Λήψη περαιτέρω µέτρων για το άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (εκκρεµεί).
Στην πράξη τα βήµατα µέχρι την εκταµίευση, που είναι και το ζητούµενο, είναι πάρα πολλά.

Πρώτον, τη ∆ευτέρα ή το συντοµότερο δυνατόν, οι ελληνικές Αρχές πρέπει να συµφωνήσουν µε τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον στους «όρους επιστροφής της τρόικας», δηλαδή την ανάγκη για πρωτογενή πλεονάσµατα για µια τριετία ως πενταετία (ανάλογα µε το σενάριο που θα επιλεγεί) και τη λήψη των πρόσθετων δηµοσιονοµικών µέτρων 2 µονάδων του ΑΕΠ (ασχέτως αν αυτό θα αναθεωρηθεί το προσεχές διάστηµα).

 ∆εύτερον, να επιστρέψει η τρόικα και να συνοµολογήσει µε τις αρχές ένα SLA (Staff Level Agreement), συµφωνία σε επίπεδο προσωπικού. Στη συµφωνία θα περιλαµβάνεται το σύνολο των όρων που η Ελλάδα πρέπει να εκτελέσει ως την εκταµίευση. Το SLA θα περιέχει πρόβλεψη για ποσό επόµενης δόσης και ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους.

 Τρίτον, να συνέλθει εκ νέου το Eurogroup (Μάρτιο ή Απρίλιο) και να επικυρώσει το SLA, να διαλέξει προαπαιτούµενα προς εκτέλεση σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και να τα συνδέσει µε τµήµατα της εκταµίευσης.

 Σε αυτό το ανακοινωθέν του Εurogroup θα πρέπει ιδανικά να περιληφθεί και η επίσηµη ανακοίνωση ότι το ∆ΝΤ θα προτείνει στο ∆.Σ.του χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για την Ελλάδα. Θα πρέπει, στη συνέχεια, να συνεδριάσει το ∆.Σ. στην Ουάσιγκτον και να το εγκρίνει.
 Πέµπτον, η τρόικα να ξανακατέβει στην Αθήνα και να πιστοποιήσει την εκτέλεση των
prior actions, να συντάξει compliance report (έκθεση συµµόρφωσης) και τέλος οι υπουργοί να εγκρίνουν την όποια εκταµίευση. Ταυτόχρονα, θα έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν κοινοβουλευτικές εγκρίσεις και όταν όλα είναι στη θέση τους, τότε θα µπορεί το ESM να ξαναρχίσει να στέλνει χρήµατα στην Ελλάδα.
Καλώς εχόντων των πραγµάτων, όλο αυτό θα µπορούσε να τελειώσει τον Μάιο. Βεβαίως, οι ελληνικές Αρχές θα θελήσουν να µετριάσουν την απαίτηση για πρόσθετα µέτρα από 2% σε κάτι πιο πολιτικά εύπεπτο. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της «R», το αίτηµα αυτό θα χρειαστεί εξέταση των ελληνικών στοιχείων από ειδικούς στα φορολογικά. Το αίτηµα του ∆ΝΤ για επόπτη στην ΕΛΣΤΑΤ ίσως να φέρει νέες καθυστερήσεις. 
ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - REALNEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια: